Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /regulamin.php on line 3
Regulamin - Pożyczki na dowód przez internet!

Ile gotówki potrzebujesz?

Kwota
Ilość rat
Rata wyniesie:

Weź pożyczkę

Pożyczki:  -Kredito24-    -Zaplo-    -Wonga-    -Vivus-    -Chwilówkomat-    -FerratumBank-    -Hapi-    -MondeoNow-    -BGŻ BNP-    -Eurobank-

Regulamin kredytyk.pl oraz Polityka Prywatnośći


I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu http://kredytyk.pl/ należącego do Firma Euforia, wpisanej do rejestru CEIDG, zwanego dalej Portalem.

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców jak również prawa i obowiązki Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://kredytyk.pl/.

4. http://kredytyk.pl/ jest Portalem internetowym, który świadczy usługi wyłącznie pośrednictwa w znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej udzielającej pożyczki.

5. http://kredytyk.pl/ NIE jest pożyczkodawcą.

6. Regulamin dotyczy wszystkich Usługobiorców.

7. Regulamin jest dostępny na stronie Portalu i może być wyświetlany, ściągany na urządzenie Usługobiorcy oraz drukowany.

 

II. Definicje.

1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie http://kredytyk.pl/ i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną http://kredytyk.pl/.

2. Usługodawcą -  Firma Euforia  – zwany w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".

3. Usługobiorca -  w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnej.

4. Portal – platforma internetowa pod adresem http://kredytyk.pl/ na której Usługodawca udostępniający zasoby na rzecz Usługobiorców.

5. Pożyczka  –operacja polegająca na udzieleniu przez  instytucję finansową określonej kwoty środków pieniężnych  do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony.

6. Instytucja finansowa-. Osoba prawna zajmująca się operacjami finansowymi w tym udzielaniem pożyczek.

7. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 

III. Warunki techniczne.

1. W celu korzystania z Portalu Usługobiorca powinien posiadać:

2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Usługobiorców na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również posiadania nicku na Skypie, adresu poczty email oraz aktywnego nr telefonu.

3. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

4. Usługobiorca decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

5. Portal informuje, iż wyłączenie przez Usługobiorce możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.

6. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://kredytyk.pl/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

IV. Zakres i rodzaj świadczonych usług

1. Usługodawca nie udziela pożyczek lecz świadczy usługi wyłącznie pośrednictwa w znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej udzielającej pożyczki.

2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie http://kredytyk.pl/.

3. Usługobiorca wypełnia wniosek na stronie http://kredytyk.pl/ , a Usługodawca weryfikuje dane Usługobiorcy i przesyła je do instytucji finansowej, które bezpośrednio kontaktują się z Usługobiorcą na podany w formularzu adres email i/lub nr telefonu.

4. Administrator świadczy usługi NIEODPŁATNIE.

5. Wyniki z kalkulatora dostępnego na stronie http://kredytyk.pl/ są czysto poglądowe, Usługobiorca powinien sugerować się wyłącznie kalkulacjami sporządzonymi przez instytucję finansowe.

 

V. Polityka prywatności

1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie http://kredytyk.pl/.

 

VI. Prawa i Obowiązki Usługobiorcy.

1. Usługobiorca może korzystać z usług Portalu w sposób dobrowolny.

2. Usługobiorca powinien podać swoje dane zgodne z prawdą.

3. Usługobiorca przed przystąpieniem do korzystania z usług Portalu powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności.

4. Usługobiorca korzysta z oferty określonej instytucji finansowej powinien zapoznać się z jej regulaminem, polityką prywatności oraz umową pożyczki i dokonać tego w sposób świadomy i dobrowolny.

5. Usługobiorca nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

6. Usługobiorca lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

7. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez email dostępny na stronie http://kredytyk.pl/.

8. W ramach Portalu zabronione jest działanie Usługobiorcy, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

 

VII. Prawa i Obowiązku Portalu.

1. Administrator portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej http://kredytyk.pl/  o każdej porze.

2. Portal dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Usługobiorcy znaleźć jak najlepszą formę pożyczki u instytucji finansowej.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:

    • sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Portalu informacji przez Usługobiorcę;

    • umowy i usługi świadczone przez instytucję finansowe do których za zgodą Usługobiorcy zostały przesłane dane.

    • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Usługobiorców;

4. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Usługobiorcy, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.

5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na  łamach Portalu. Usługobiorca wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.

6. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Usługobiorców w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

7. W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Usługobiorcy, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

8. Portal udziela Usługobiorcom wszelkiej możliwej pomocy.

 

VIII.  Procedura reklamacyjna.

1. Usługobiorca ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość pod adres e-mail biuro@kredytyk.pl, lub wiadomość email lub dzwoniąc pod nr telefonu dostępny na stronie przekazując następujące treści :

    •  Swoje dane umożliwiające kontakt;

    •  rodzaj usługi, której dotyczy;

    •  rodzaj błędnego funkcjonowania;

    •  czas  które stanowi podstawę reklamacji;

    •  zarzuty Usługobiorcy

    •  okoliczności uzasadniające reklamację;

    •  ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia; w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

2. Powyższe informacje Usługobiorca może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.

3. Portal  rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Usługobiorcy.

5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika  adres e-mail.

6. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

 

IX. Przepisy Końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem  http://kredytyk.pl/.

2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Korepetytorów/Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Portalu http://kredytyk.pl/

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych http://kredytyk.pl/ należącego do Firma Euforia, wpisanej do rejestru CEIDG, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Usługobirca podaje swoje dane dobrowolnie.

3. Portal http://kredytyk.pl/ oświadcza, ze dane przesyłane przez Usługobiorców będą wyłącznie udostępnione instytucją finansowym oferującym pożyczkę. Serwis http://kredytyk.pl/.

4. Administrator nie będzie przechowywał danych Usługobiorców po ich przekazaniu instytucjom finansowym i zostaną one usunięte z systemu http://kredytyk.pl/. Wyjątek stanowi adres e-mail Użytkowników, którzy wyrazili zgodę o której mowa w pkt. 8, niniejszego dokumentu.

5. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z najlepszej oferty pożyczkowej instytucji finansowych.

6. Udostępnienie przez Administratora danych osobowych Usługobiorców http://kredytyk.pl/ instytucjom finansowym jest możliwe po uzyskaniu wyraźnej zgody Usługobiorcy. Dane osobowe przesyłane są instytucją finansowym celu udzielenia przez nie pożyczki Usługobiorcy. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

7. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług Portalu jest możliwy po uzyskaniu ZGODY Usługobiorcy. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.

8. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.

9. Dane osobowe oraz informacje zawarte we wniosku lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr PESEL, wysokość miesięcznego dochodu,  kwota na którą Usługobiorca chciał by uzyskać pożyczkę od instytucji finansowej.

10.  Usługobiorca ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia z bazy danych. Realizacji tych uprawnień Usługobiorca może dokonać kontaktując się z Administratorem, wysyłając:

    • e-mail na adres  biuro@kredytyk.pl

    • listownie na adres. lub w jakiejkolwiek innej dogodnej formie.

11. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

12. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Bazy danych zarejestrowane są zgodnie z wymogami w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Pożyczki:  -Kredito24-    -Zaplo-    -Wonga-    -Vivus-    -Chwilówkomat-    -FerratumBank-    -Hapi-    -MondeoNow-    -BGŻ BNP-    -Eurobank-

Uczestniczmy także w programie "Wiarygodna Firma" oraz "Solidna Marka" poniżej certyfikat wiarygodności.

Pożyczki:  -Kredito24-    -Zaplo-    -Wonga-    -Vivus-    -Chwilówkomat-    -FerratumBank-    -Hapi-    -MondeoNow-    -BGŻ BNP-    -Eurobank-


Wypełnij bezpłatny wniosek aby otrzymać gotówkę!